V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) si plníme svoju informačnú povinnosť voči dotknutým osobám nasledovne:

1. Kto sme (ďalej len „poskytovateľ“)

Občianske združenie MUŽOM.SK – Semper virilis, so sídlom Klimkovičova 1234/2, 4023 Košice, Slovensko, IČO: 53493001, e-mail info@muzom.sk

www.muzom.sk

2. Kontaktné informácie ohľadom osobných údajov:

info@muzom.sk

3. Aké osobné údaje uchovávame a prečo

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len pre účely poskytovania Služieb.
 2. Poskytovateľ spracúva osobné údaje po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy medzi ním a Užívateľom.
 3. Dotknutými osobami sú zákazníci poskytovateľa, návštevníci webstránky muzom.sk – užívatelia.

Spracúvame tieto kontaktné údaje potrebné ku komunikácii a k zabezpečeniu webstránky proti neoprávnenému používaniu:

 • e-mailová adresa (na účely komunikácie a zaslanie newslettru)
 • meno
 • IP adresa – anonymne pre zabezpečenie webstránky proti hackerom a neoprávnenému prístupu a teda ochranu dát návštevníkov. Nutné nastavenie pre bezpečné fungovanie webstránky a ochranu jej návštevníkov pred hackermi. IP adresa sa zaloguje bez ďalších údajov, ktoré by spájali návštevníka s ňou. Dôvodom je porovnávanie IP adresy návštevníka s verejným zoznamom IP adries známych spam serverov a hackerov.

Na našich stránkach používame aj štatistickú analýzu Google Analytics – okrem zapísania návštevy a jej doby trvania sa neukladá nič konkrétne o návštevníkoch.

4. Kde uchovávame údaje / Prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Nasledujúce údaje dotknutej osoby – našich návštevníkov sú zdieľané z týmito organizáciami:

 • Google
  • Google analytics – len anonymné údaje za účelom sledovania štatitík návštevnosti – viď sekcia Cookies nižšie).
  • YouTube – niektoré stránky obsahujú vložené videá s návodmi a pomocou pre návštevníkov. Tieto taktiež zbierajú anonymné údaje o ich použití a návštevnosti.

Kde uchovávame osobné údaje

Webhosting

Web stránky poskytovateľa, ako aj vyššie spomenuté osobné údaje sú uložené na serveroch spoločnosti WebSupport, s.r.o. sa nachádzajú v Európskej únii (na Slovensku a v Čechách).

Emailové služby

Komunikácia medzi poskytovateľom a klientmi (ktorí vyplnili a poslali kontaktný formulár) je uložená na serveroch Websupport, s.r.o. a Mailchimp.com

5. Vložený obsah z iných webových stránok

Pre účely podpory klientov sú na niektorých stránkach tohto webu vložené inštruktážne videá z YouTube. Spoločnosť Google v niektorých prípadoch môže zbierať anonymné štatistiky zobrazenia týchto videí a nasledovné údaje:

 • IP adresa
 • Typ internetového prehliadača
 • Typ zariadenia (mobil, počítač)

6. Súbory Cookies

Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie.

Súbory cookie používame na viacero cieľov. Používame ich napríklad na ukladanie Vašich predvolieb alebo na sledovanie počtu návštevníkov na stránke.

Táto stránka používa 3 typy súborov cookies:

Predvoľby

Tieto súbory cookie umožňujú našim webovým stránkam zapamätať si informácie, ktoré majú vplyv na vzhľad alebo správanie stránok. Ide napríklad o informácie o zobrazení oznamu o použití cookies.

Zabezpečenie

Súbory cookie zabezpečenia používame na overenie totožnosti používateľov, na zabránenie podvodnému používaniu prihlasovacích poverení a na ochranu používateľských údajov pred prístupom neautorizovaných strán.

Analytics

Google Analytics je analytický nástroj, ktorý pomáha vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto prostriedky používajú. Je možné použiť súpravu súborov cookie a zhromažďovať informácie a štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov v službe Google.

Prečítajte si viac informácií o súboroch cookie služby Analytics a o ochrane osobných údajov.


Správa súborov cookie v prehliadači

Niektorí ľudia si ukladanie súborov cookie neprajú. Z tohto dôvodu umožňujú najnovšie prehliadače používateľom spravovať súbory cookie podľa svojich potrieb.

V niektorých prehliadačoch môžete nastaviť pravidlá pre správu súborov cookie jednotlivých stránok, vďaka čomu získate lepšiu kontrolu nad ochranou svojich osobných údajov. Môžete zakázať ukladanie súborov cookie zo všetkých webových stránok okrem tých, ktorým dôverujete.

Návod ako zakázať cookies vo Vašom prehliadači nájdete napr. na tejto stránke: www.allaboutcookies.org/manage-cookies


7. Spracovanie osobných údajov

Poskytovanie osobných údajov:

Osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne za účelom ďalšej komunikácie s nami a za účelom splnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zákonných požiadaviek na ich uzatváranie.

Zverejnenie údajov:

Poskytnuté osobné údaje zverejňujeme výlučne pre naplnenie legislatívnych požiadaviek pre uztváranie zmlúv a plnenie požiadaviek daňových a účtovných predpisov.

Právny základ spracovania:

Zmluva alebo Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním svojich osobných údajov.

8. Doba uchovávania osobných údajov:

História kontaktného formulára a údajov z nej – doba uchovávania úajov: 2 roky

Analytické informácie (Google Analytics) – doba uchovávania údajov: 14 mesiacov

9. Spôsob ochrany osobných údajov:

Zachovávame administratívne, technické a fyzické bezpečnostné opatrenia určené na ochranu vašich osobných údajov pred náhodným, nezákonným alebo neoprávneným zničením, stratou, úpravou, prístupom, zverejnením alebo použitím. Tieto opatrenia môžu byť podľa potreby upravené využitím nových dostupných technológií.

10. Práva dotknutej osoby:

Právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie a/alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky ako aj právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že uvedené práva je dotknutá osoba oprávnená uplatniť v prípade ak jej uplatnenie takéhoto práva umožňuje Nariadenie GDPR, resp. zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonanie konkrétneho práva je u spoločných prevádzkovateľov technicky možné.

Dotknuté osoby môžu kontaktovať info@muzom.sk ohľadom prístupu a zmazaniu osobných údajov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *